Customer Service : ५४४६१८०, ५४०९०१२, ५४०९१०१, ५४३२८५५

शेयरसदस्य विवरण

संस्थाको चालु आ.व. ०७७/०७८ मा विवरणमा उल्लेखित शेयर सदस्यहरु रहेको अवगत गराउँदछौं ।

विवरण

सदस्य संख्या

शेयर रकम

शेयर प्रतिशत

पुरूष

११,८५९ ३०,९३,३१,५००.००५४.१३

महिला

९,११५ २१,६९,५९,१००.००३७.९७

संघ संस्था

५६२ ४,५१,७२,०००.००७.९०

जम्मा

२१,५३६५७,१४,६२,६००.०० १००.००


Contact

ललितपुर जिल्ला , ललितपुर महानगरपालिका
Ward No. - ३, पुल्चोक
Phone No. ५४४६१८०, ५४०९०१२, ५४०९१०१, ५४३२८५५
Fax : ५४५४८८१
P.O.Box - ८९७५, इ.पि.सी. २४४३
info@shreelaligurans.coop.np
Location : Click Here