Customer Service : ५४४६१८०, ५४०९०१२, ५४०९१०१, ५४३२८५५

नेपाल सरकारलाई राजश्वमा गरेको योगदान

देशभर संचालित करिब ३३,००० सहकारी संस्थाहरुमा सम्भवत हामी नेपाल सरकारलाई राजश्वमा गरेको योगदानमा अग्रण स्थानमा रहेका छौं । आ.व. ०७०/०७१ देखि ०७३/०७४ सम्म हामीले नेपाल सरकारलाई निम्नानुसार राजश्व भुक्तानी गरेको व्यहारो अवगत गराउँद छौं ।

आर्थिक वर्ष

आ.व. ०७१/०७२

आ.व. ०७२/०७३

आ.व. ०७३/०७४

आ.व. ०७४/०७५

रकम रु.

 ३,६८,८३,७०५४,१२,८२,६२६
४,७१,९९,९६४
५,८३,८३,६७४


Contact

ललितपुर जिल्ला , ललितपुर महानगरपालिका
Ward No. - ३, पुल्चोक
Phone No. ५४४६१८०, ५४०९०१२, ५४०९१०१, ५४३२८५५
Fax : ५४५४८८१
P.O.Box - ८९७५, इ.पि.सी. २४४३
info@shreelaligurans.coop.np
Location : Click Here